To działanie umyślne, a nie nieumyślny błąd, który może się zdarzyć każdej osobie, zwłaszcza prowadzącej działalność gospodarczą. Przestępcom chodzi o duże, często wielomilionowe kwoty, osiągane dzięki nielegalnemu procederowi.

 • Mają one bowiem znaczenie z perspektywy dowodowej, ponieważ mogą pomóc w ustaleniu, czy brak zapłaty za towar był objęty uprzednim zamiarem.
 • W art. 286 KK i 294 KK, który dobrowolnie naprawił szkodę w całości bądź zwrócił rzecz mającą szczególne znaczenie dla kultury w stanie nieuszkodzonym, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
 • Gdyby bank nie został wprowadzony w błąd, najpewniej nie zdecydowałby się udzielić kredytu.
 • Przestępstwa takie nie są ścigane z urzędu, a jedynie od determinacji pokrzywdzonego zależy czy sprawca zostanie ukarany.
 • Sprawca przestępstwa oszustwa podejmuje więc swoje zachowania po to, by korzyść taką uzyskać.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Oszustwo w prawie

Przy czym należy pamiętać, ze nie zawsze musi być to mienie własne. Wówczas pokrzywdzonym jest nie tylko ten, kto rozporządzał mieniem, ale również ten, do kogo to mienie faktycznie należało. Co zarazem oczywiste, jeśli wydanie towaru lub wykonanie usługi nie idzie w parze z zapłatą, https://adrianomedeiros.med.br/ile-mona-poyczy-od-rodziny-i-znajomych-eby-nie/ rozporządzenie mieniem ma niewątpliwie niekorzystny charakter. Niekorzystność oceniamy tu z punktu widzenia ekonomicznych interesów pokrzywdzonego. Chodzi bowiem o to, aby nie podejmował on decyzji związanych ze swoim majątkiem przy zniekształconym obrazie rzeczywistości.

 • Z drugiej strony dla pokrzywdzonego często najważniejszą rzeczą jest de facto odzyskanie należnych środków pieniężnych lub np.
 • W kontekście trzeciego wariantu zachowania, czyli wyzyskania niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, warto pamiętać, iż relewantną niezdolnością może być również stan odrzucenia wywołany alkoholem lub narkotykami.
 • Jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
 • Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

Najpopularniejszy serwis aukcyjny w Polsce, czyli Allegro.pl, wcale nie jest wolny od przypadków wyłudzenia towaru. Spotkać się można z informacjami o nieuczciwych sprzedających, który po otrzymaniu płatności nie wysyłali towaru lub też wysyłając paczkę za pobraniem umieszczali w niej inny przedmiot niż wylicytowany (słynny „ziemniak zamiast telefonu”). Oszustwo VAT to uniknięcie właściwego opodatkowania lub zmniejszenie jego wysokości.

Pożyczki

Nie jest “przepołowiony” jak czyn kradzieży czy przywłaszczenia, gdzie poniżej pewnej kwoty mówić można o wykroczeniu, powyżej – o przestępstwie. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Wyłudzenie na gruncie prawa karnego nazywane jest oszustwem i podpada pod art. 286 k.k.

W szczególności, karalnym wyłudzeniem będzie uzyskanie kredytu na podstawie sfałszowanych dokumentów – niezależnie od tego, że wszystkie raty zostały spłacone. Gdyby bank nie został wprowadzony w błąd, najpewniej nie zdecydowałby się udzielić kredytu. Rozporządzenie mieniem miało tym samym charakter niekorzystny. Podstawowy typ przestępstwa oszustwa zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. W wypadku mniejszej wagi (np. ze względu na nieznaczną wartość mienia, którym rozporządził pokrzywdzony) zagrożenie karą jest mniejsze i sięga 2 lat pozbawienia wolności. Sąd może w tym wypadku skazać sprawcę oszustwa na grzywnę lub karę ograniczenia wolności. Po pierwsze należy wskazać, że karalnym zachowaniem jest doprowadzenie innej osoby (człowieka, ale także osoby prawnej np. banku) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Naprawienie szkody za wyłudzenie towaru lub usługi

Sprawca przestępstwa oszustwa podejmuje więc swoje zachowania po to, by korzyść taką uzyskać. Wyzyskaniu niezdolności pokrzywdzonego do należytego pojmowania przedsiębranego działania- chodzi tu o wykorzystanie braku możliwości racjonalnej oceny decyzji, które pokrzywdzona osoba podejmuje z uwagi na wiek, stan zdrowia, rozwój umysłowy, itp. (np. nakłanianie osoby starszej do sprzedaży cennego przedmiotu po bardzo niskiej cenie).

 • Podawanie nieprawdziwych informacji lub zatajanie informacji przez osoby odpowiedzialne za sporządzanie sprawozdań podawanych do wiadomości publicznej.
 • Oszustwo VAT to uniknięcie właściwego opodatkowania lub zmniejszenie jego wysokości.
 • Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.

Kolejnym warunkiem uznania, że określone zachowanie sprawcy stanowi przestępstwo oszustwa jest to, ażeby sprawca działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej . Korzyść majątkowa może polega zarówno na zwiększeniu majątku sprawcy , ale również na zmniejszeniu długów. Wyzyskaniu niezdolności pokrzywdzonego do należytego pojmowania przedsiębranego działania – czyli wykorzystanie sytuacji, w której pokrzywdzony ze względu na różne przyczyny (np. choroba, wiek, naiwność) nie jest w stanie właściwie darmowe pozyczki zrozumieć swojego działania. Zgodnie z polskim kodeksem karnym wyłudzenie to doprowadzenie przy pomocy manipulacji innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem celem osiągnięcia własnej korzyści majątkowej. Co do zasady ściganie przestępstwa oszustwa odbywa się w trybie publicznoskargowym, co oznacza, że wniosek pokrzywdzonego nie jest konieczny, aby prowadzić postępowanie karne. Wyjątkiem jest natomiast sytuacja, w której przestępstwo zostało popełnione na szkodę osoby najbliższej.

Oszustwo jako przestępstwo w kodeksie karnym

Za udział w procederze sąd może wymierzyć grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności — bądź też obie kary łącznie. W kodeksie karnym wskazano, że taką samą karę poniesie również osoba, która żąda od pokrzywdzonego korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy. Rzecz ma być bezprawnie zabrana, a więc nielegalnie, w sposób naruszający porządek prawny. Wyzyskaniem błędu będzie natomiast sytuacja, kiedy sprawca nie wyprowadzona pokrzywdzonego z błędu. Nawiązując do wcześniejszego przykładu, pokrzywdzony sam zgłosił się do sprawcy, będąc zapewnionym o dochodowej inwestycji przez inną osobę, a sprawca – zdając sobie sprawę z błędnego przeświadczenia – nie wyprowadził pokrzywdzonego z błędu.

Mało tego – to właśnie te produkty wyłudzanie są najczęściej, a jeśli zawęzimy tę kategorię do pożyczek udzielanych online – wyłudzane są też najłatwiej. Chwilówki online charakteryzują się bowiem minimalnymi formalnościami i są dostępne „na dowód”. Wystarczy więc dowód osobisty innej osoby, by podpisać nielegalną umowę o tego typu świadczenie. Oczywiście nie każdy brak zapłaty za towar to przestępstwo. Będziemy niemniej mieli do czynienia w sytuacji, w której już w momencie zawierania umowy kontrahent nie miał zamiaru zapłacić. Zamiar może wynikać zarówno z braku możliwości płatniczych z uwagi na brak środków, jak i po prostu z braku chęci wykonania swojego zobowiązania. W szczególności za wprowadzenie w błąd może być uznane zapewnianie o dotrzymaniu terminu płatności, w sytuacji w której sprawca od początku nie ma zamiaru wykonania zobowiązania w tym terminie.

Warto wiedzieć

To tylko trzy przykłady z tysięcy przypadków wyłudzenia. Skoro jest ich tak wiele, czy można się przed nimi w ogóle ochronić?

Wyłudzenie pieniędzy to przestępstwo, którego ofiarami bardzo często padają osoby starsze. Sprawcy wyłudzeń działają różnymi metodami, które przez policję są nazywane „na wnuczka” czy na policjanta”. W tym artykule dowiesz się gdzie i jak zgłosić wyłudzenie pieniędzy. pożyczka do domu Do innych możliwych decyzji sądu należy również odstąpienie od wymierzenia kary (art. 59 § 1 KK), nadzwyczajne złagodzenie kary (art. 60 § 1 i 2 KK), warunkowe umorzenie postępowania karnego (art. 66 § 1 KK) oraz warunkowe zawieszenie wykonania kary (art. 69 § 1 KK).

Oszustwo jako przestępstwo gospodarcze

W kolejnych wpisach odnosić się będę do bardziej konkretnych stanów faktycznych. Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich https://azzorti.co/2022/09/22/kasa-za-biuteri-czy-lombardy-w-kronie-maj-wzicie/ wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione. “Kolejny zarzut dotyczy wyłudzenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwoty ponad 72 tysięcy złotych, które miały być przeznaczone na dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników” – poinformowała PK.

 • Sytuacja bardzo podobna do wyjaśnionej we wcześniejszym podpunkcie, jednak na Facebooku czy innym kanale social media przestępca bardzo często nie tworzy nowych relacji, a wykorzystuje znajomych czy bliskich osoby, pod którą się podszywa.
 • O karalnym oszustwie mówić niewątpliwie należy przy wyłudzeniu pieniędzy od osób fizycznych w ramach funduszy inwestycyjnych.
 • Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie na podstawie art. 6 ust.
 • Uzyskana korzyść lub jej równowartość powinna być zwrócona.
 • Pamiętaj, żeby w każdym przypadku być ostrożnym zanim dasz pieniądze osobie, która prosi o pomoc finansową, szczególnie jeżeli nie znasz tej osoby.

Uprawniona wydaje się zarazem teza, że wyłudzenie towaru lub usługi co do zasady wiąże się z błędem po stronie przedsiębiorcy. Błąd ten sprowadza się najczęściej do obietnicy zapłaty przez kontrahenta. Czy przypadek wyłudzenia towaru lub usługi będzie realizował poszczególne znamiona oszustwa z art. 286 k.k.?

Zobacz także podobne artykuły:

W celu anonimowego zawiadomienia o przestępstwie przygotuj pisemne zawiadomienie, w którym należy przede wszystkim opisać dokładnie co się stało, w jaki sposób oraz gdzie. Ponadto w piśmie wskaż do kogo adresowane jest pismo – podaj nazwę i adres jednostki policji lub prokuratury, do której wysyłasz zawiadomienie. Do zgłoszenia przestępstwa wyłudzenia pieniędzy w jednostce policji lub w prokuraturze potrzebujesz dokumentu ze zdjęciem, który zawiera Twoje dane – na przykład dowód osobisty, paszport, prawo jazdy czy książeczka wojskowa. Wyłudzenie VAT na dużą skalę ma najczęściej formę karuzeli podatkowej.

 • Wprowadzeniem w błąd jest mylne przedstawienie okoliczności, które pokrzywdzony uznaje za istotne dla podjęcia decyzji o rozporządzeniu mieniem.
 • Nawet jeśli do sądu został już skierowany akt oskarżenia, warto skonsultować się z adwokatem.
 • W kodeksie karnym wskazano, że taką samą karę poniesie również osoba, która żąda od pokrzywdzonego korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.
 • Twoje zgłoszenie zostanie wówczas przekazane do jednostki właściwej, w której sprawa będzie prowadzona.
 • Wychodząc niejako naprzeciw licznym wątpliwościom co do znamion przestępstwa jakim jest oszustwo (wyłudzenie), poniżej znajdą Państwo ich ogólnikowe omówienie.

Pojęcie rozporządzenia mieniem ma na gruncie prawa karnego autonomiczny charakter i nie może być utożsamiane z rozporządzeniem rzeczą w rozumieniu prawa cywilnego. Będzie to każda dyspozycja pokrzywdzonego prowadząca do zmiany stanu majątkowego własnego lub innej osoby. Trzeba wykazać, że jedno z wyżej wymienionych zachowań sprawcy doprowadziło pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Pokrzywdzony działa zatem samodzielnie, lecz pod wpływem zachowania sprawcy przestępstwa. Rozporządzeniem będzie każda dyspozycja pokrzywdzonego prowadząca do zmiany stanu majątkowego własnego lub innej osoby. Wyłudzenie jest zatem przestępstwem ściganym co do zasady z urzędu – za wyjątkiem sytuacji, gdy pokrzywdzonym jest osoba najbliższa dla sprawcy, w tym małżonek i dzieci. Odpowiadając od razu na częste pytanie, od jakiej kwoty wyłudzenie jest karalne, podkreślić muszę, iż karalność oszustwa jest niezależnie od wartości szkody.

Ja, niżej podpisany, zawiadamiam o dokonaniu na moją szkodę przestępstwa wyłudzenia …. Oszuści mają co raz to nowsze metody wyłudzania pieniędzy od starszych osób.

wyłudzenie kredytu a spłata

Po ustaleniu warunków sprzedaży, sprawca oszustwa wysyła fikcyjne potwierdzenie wpłaty na rachunek sprzedającego i prosi go o niezwłoczne wysłanie paczki. Pieniądze oczywiście nigdy nie docierają do sprzedawcy, jak i kontakt z kupującym się urywa. Jest to klasyczny przypadek wyłudzenia towaru na allegro.